Regulamin

ENGLISH VERSION

NORDBYHUS – NORDBYHUS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębowej Górze, 96-116 Dębowa Góra 59A, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000657470, NIP: 8361863502, REGON: 366345221, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN. NORDBYHUS jest stroną najmu Apartamnetu na krótkoterminowy najem apartamentu w celach wypoczynkowych lub turystycznych z Klientem.

Klient – osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy o krótkoterminowy najem apartamentu w celach wypoczynkowych lub turystycznych i korzystanie z lokalu mieszkaniowego – Apartamentu – będącego w dyspozycji NORDBYHUS.

Apartament – lokal mieszkaniowy, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie Internetowej NORDBYHUS – https://nordbyhus.com, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

§1. Postanowienia Ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki reklamacji, przebiegu i dokonania rezerwacji, najmu, przebiegu zameldowania i wymeldowania, pobytu w miejscach noclegowych oferowanych na stronie Internetowej NORDBYHUS– https://nordbyhus.com oraz innych portalach oferujących miejsca noclegowe NORDBYHUS tak jak i w innych miejscach noclegowych będących w dyspozycji NORDBYHUS.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i zaakceptował wszystkie warunki przedstawione w Regulaminie. Dokonanie rezerwacji Apartamentu będącego w dyspozycji NORDBYHUS oznacza zawarcie umowy najmu Apartamentu między NORDBYHUS, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku.
 3. NORDBYHUS na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkaniowego, zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.

§2. Rezerwacja i warunki płatności.

 1. Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz ze szczegółowym opisem, zdjęciami oraz ofertą można znaleźć na stronie Internetowej NORDBYHUS – https://nordbyhus.com
 2. Rezerwacji Apartamentu można dokonać w następujący sposób:
 • za pomocą systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie Internetowej NORDBYHUS – https://nordbyhus.com,
 • e-mailowo poprzez kontakt z NORDBYHUS pod adresem: info@nordbyhus.com – telefonicznie pod numerem telefonu: +48 510 069 112
 1. Klient po złożeniu rezerwacji Apartamentu na stronie Internetowej NORDBYHUS – https://nordbyhus.com, otrzyma na swoją pocztę elektroniczną e-mail potwierdzenie, że zamówienie zostało dostarczone do NORDBYHUS. Jeżeli Klient nie otrzyma potwierdzenia rezerwacji na swoją pocztę elektroniczną e-mail, oznacza to, że zamówienie nie zostało dostarczone do NORDBYHUS oraz, że rezerwacja nie została złożona.

Płatności za Apartament można dokonać w następujący sposób:

 • dokonując zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty rezerwacji Apartamentu na rachunek bankowy NORDBYHUS. Informacja na temat wysokości zadatku zostanie dostarczona do Klienta w osobnej wiadomości e-mail. Pozostała część kwoty za rezerwację Apartamentu pobierana jest podczas odbioru Apartamentu przez Klienta w obecności pracownika NORDBYHUS w dniu przyjazdu lub poprzez wpłatę pozostałej kwoty na rachunek bankowy NORDBYHUS,
 • dokonując wpłaty całkowitej kwoty rezerwacji Apartamentu na rachunek bankowy NORDBYHUS.

Wpłaty można dokonać poprzez przelew tradycyjny, płatność kartą poprzez system płatności na stronie Internetowej lub poprzez podanie danych karty kredytowej w systemie płatności na stronie Internetowej.

 1. Po dokonaniu opłaty całkowitej lub zadatku przez Klienta i zaksięgowaniu wpłaty na koncie NORDBYHUS, pocztą elektroniczną – e-mail – przesyłane jest potwierdzenie rezerwacji na elektroniczną skrzynkę pocztową – e-mail Klienta. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji jest równoznaczne z zawiązaniem umowy najmu między NORDBYHUS, a Klientem.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną, klient również otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie dostarczenia zamówienia oraz informacje dotyczące płatności za zamówienie. Wówczas Klient jest zobowiązany do wpłaty ustalonej kwoty w ciągu 2 dni (48 godzin) od momentu wysłania przez NORDBYHUS do Klienta potwierdzenia dostarczenia zamówienia. Po zaksięgowaniu ustalonej kwoty na koncie bankowym NORDBYHUS, Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji Apartamentu, co jest równoznaczne z zawiązaniem umowy najmu między NORDBYHUS, a Klientem.
 3. Po złożeniu zamówienia, w ciągu 2 dni (48 godzin) Klient jest zobowiązany dokonać wpłaty całkowitej kwoty zamówienia lub zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty zamówienia. W przypadku braku wpłaty w tym terminie NORDBYHUS zastrzega sobie możliwość całkowitego anulowania zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Opłata rezerwacyjna wpłacona po tym terminie przywraca rezerwację, o ile NORDBYHUS nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Apartament można zarezerwować na okres co najmniej 1 dnia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia dostarczenia zamówienia lub potwierdzenia rezerwacji, Klient powinien skontaktować się z NORDBYHUS drogą telefoniczną lub e-mailową w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

§3.  Opłaty i ceny.

 1. Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest podana w potwierdzeniu dostarczenia zamówienia oraz w potwierdzeniu rezerwacji Apartamentu, telefonicznie podczas składania zamówienia na rezerwację Apartamentu, a następnie w przesłanym drogą elektroniczną potwierdzeniu dostarczenia zamówienia oraz potwierdzeniu rezerwacji Apartamentu.
 2. Wszystkie ceny na stronie Internetowej NORDBYHUS, oraz ceny podane w potwierdzeniach zawierają podatek VAT.
 3. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:
 • opłatę za pobyt w Apartamencie,
 • opłatę za usługę sprzątania,
 • opłatę klimatyczną.
 1. Do opłaty za wynajem Apartamentów doliczona może być dodatkowa opłata w postaci kaucji. Ewentualna dopłata będzie podana w potwierdzeniu dostarczenia zamówienia oraz w potwierdzeniu dokonania rezerwacji Apartamentu. Kaucja w wysokości 250 zł lub 60 EUR będzie pobrana od Klienta w momencie odbioru Apartamentu przez Klienta. Kaucję można wpłacić gotówką lub kartą kredytową. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi w momencie odbioru Apartamentu od Klienta, wraz z odbiorem kluczy od Apartamentu. Pozostała część kaucji może zostać zaliczona na pokrycie kosztów przywrócenia Apartamentu do stanu w dniu odbioru. Jeśli zniszczenia i/lub szkody przekraczają wartość pobranej kaucji, Klient wyraża zgodę na natychmiastowe pokrycie całej wartości wyrządzonych szkód i/lub zniszczeń.
 2. Opłata za wynajem Apartamentu, opłata za usługę sprzątania i opłata klimatyczna nie obejmują dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny oraz innych usług dodatkowych i atrakcji oferowanych przez NORDBYHUS.

§4.  Warunki anulacji.

 1. W przypadku oferty elastycznej: do 14 dni przez planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji lub odwołania rezerwacji. W sytuacji, gdy Klient rezygnuje 14 dni przed planowanym przyjazdem, a dokonał:
 • zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty rezerwacji, kwota ta jest zwracana na konto bankowe Klienta w ciągu 10 dni roboczych; a w przypadku wystąpienia siły wyższej w ciągu 180 dni roboczych;
 • całkowitej wpłaty za rezerwację – kwota ta jest zwracana na konto bankowe Klienta w ciągu 10 dni roboczych; a w przypadku wystąpienia siły wyższej w ciągu 180 dni roboczych;

W sytuacji, gdy Klient rezygnuje z przyjazdu poniżej 14 dni od planowanego przyjazdu, w ofercie elastycznej, a dokonał:

 • zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty rezerwacji, kwota ta jest zatrzymywana przez NORDBYHUS;
 • całkowitej wpłaty za rezerwację – NORDBYHUS pobiera 30% całej kwoty wpłaconej za rezerwację, a pozostałe 70% jest zwracane do Klienta w ciągu 10 dni roboczych; a w przypadku wystąpienia siły wyższej w ciągu 180 dni roboczych;
 1. W przypadku oferty bezzwrotnej, niezależnie od terminu anulowania rezerwacji, NORDBYHUS zatrzyma całą wpłaconą kwotę za rezerwację w przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta.
 2. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym, zaproponowanym przez Klienta terminie. NORDBYHUS może zastosować dodatkowe opłaty obowiązujące w przedłużonym okresie.
 3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia NORDBYHUS o skróceniu pobytu w Apartamencie. Wówczas nastąpi odbiór Apartamentu od Klienta oraz rozliczenie kaucji w umówionym dniu i o ustalonej z Klientem godzinie.
 4. Przedłużenie okresu najmu jest możliwe pod warunkiem dostępności Apartamentu oraz za wyraźną zgodą NORDBYHUS. W przedłużonym okresie zastosowanie mają stawki obowiązujące w przedłużonym okresie.

§5. Zmiana oraz anulacja rezerwacji przez NORDBYHUS.

 1. Zmiana terminu rezerwacji lub anulacja rezerwacji przez NORDBYHUS jest możliwa w przypadku wystąpienia siły wyższej lub okoliczności niezależnych od NORDBYHUS. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy, zajęcie Apartamentu przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, energii grzewczej. NORDBYHUS jest wówczas zobowiązany do zaproponowania Klientowi innego terminu oraz zobowiązuje się do niepobierania dodatkowych opłaty mających zastosowanie w innym terminie.
 2. W sytuacjach, gdy Apartament ulegnie awarii lub w innych sytuacjach losowych NORDBYHUS zastrzega sobie możliwość udostępnienia Klientowi innego Apartamentu o zbliżonym standardzie i podobnej powierzchni w tej samej miejscowości. W przypadku zgody Klienta na Apartament zastępczy, umowa ulega rozwiązaniu, a NORDBYHUS zwraca całą kwotę wpłaconą przez Klienta za dokonanie rezerwacji.

§6. Pobyt Klienta i warunki najmu Apartamentu.

 1. NORDBYHUS zobowiązuje się do wydania Klientowi Apartamentu posprzątanego, wyposażonego w sposób określony w ofercie zamieszonej na stronie Internetowej NORDBYHUS– https://nordbyhus.com Stan niezgodny ze stanem określonym w ofercie zostanie naprawiony/usunięty niezwłocznie po zgłoszeniu tego przez Klienta.
 2. Klientem może być osoba pełnoletnia – osoba, która ukończyła 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać w Apartamencie wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej. Za osobę małoletnią zamieszkującą Apartament jest odpowiedzialny wyłącznie rodzic, niezależnie od tego czy rodzic znajduje się w Apartamencie podczas pobytu czy nie. Liczba osób przebywających w Apartamencie nie może przekraczać liczy osób podanej w ofercie danego Apartamentu. Jeżeli w trakcie zakwaterowania, pobytu lub wymeldowania okaże się, że liczba osób przebywających w Apartamencie przekraczała dozwoloną ilość, NORDBYHUS doliczy do ceny wynajmu Apartamentu 200 zł za każdą osobę, która nie została zgłoszona.
 3. Klient może korzystać z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych (turystycznych i wypoczynkowych) i nie może oddać go w dalszy podnajem.
 4. Pobyt w Apartamencie rozpoczyna się od godziny 16.00, chyba, że inna godzina została ustalona przez Strony. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie dotrzeć na miejsce o umówionej godzinie, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym osobę odpowiedzialną za rezerwację wyznaczoną przez NORDBYHUS.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu w obecności pracownika oddelegowanego przez NORDBYHUS i sprawdzić stan techniczny, czystość i stan Apartamentu.
 6. Odbiór kluczy do Apartamentu następuje w miejscu i i terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Zabronione jest udostępnianie kluczy do Apartamentu osobom trzecim.
 7. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 10.00 w ostatnim dniu pobytu Klienta w Apartamencie. Do godziny 10.00 Klient jest zobowiązany opuścić lokal i przekazać klucze przedstawicielowi NORDBYHUS. Klient jest zobowiązany do przekazania Apartamentu do NORDBYHUS i udział w odbiorze Apartamentu.
 8. NORDBYHUS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który:
 • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub odmawia okazania dowodu tożsamości przedstawicielowi NORDBYHUS;
 • zachowuje się niekulturalnie lub agresywnie, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin;
 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej (22.00 – 06.00), zasad BHP, PPOŻ.
 2. Klient w trakcie pobytu w Apartamencie zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu budynku oraz zasad współżycia społecznego.
 3. Jeżeli w skutek chuligańskiego, głośnego zachowania Klienta lub w skutek zakłócania ciszy nocnej przedstawiciel NORDBYHUS zostanie wezwany przez sąsiadów, Policję lub Straż Miejską, NORDBYHUS zobowiązany będzie do zerwania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta i osób mu towarzyszących z Apartamentu.
 4. Każdorazowe nieuzasadnione wezwanie obsługi NORDBYHUS do Apartamentu zostanie naliczone 50 zł do całkowitej kwoty rezerwacji Apartamentu.
 5. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest usuwanie, rozkręcanie, niszczenie jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w Apartamencie oraz jakichkolwiek przedmiotów będących wyposażeniem i dekoracją Apartamentu. Klient zobowiązuje się do niekopiowania kluczy do Apartamentu.
 6. Palenie w Apartamentach jest zabronione. Klient, który nie przestrzega tego zakazu zostanie obciążony kwotą 500 zł, co stanowi równowartość kosztów prania zasłon i narzut, które znajdują się w Apartamencie.
 7. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia Apartamentu w momencie jego opuszczenia, tj. zamknąć okna i drzwi wejściowe, zakręcić wodę, wyłączyć urządzenia elektryczne oraz trzymać staranną pieczę nad kluczami do Apartamentu.
 8. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie, chyba, że Strony ustaliły inaczej.
 9. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, NORDBYHUS ma prawo potrącić Klientowi z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty naprawy Apartamentu, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu odbioru Apartamentu przez Klienta jak i innych odszkodowań. W przypadku, gdy wartość roszczeń przekracza wartość kaucji (tj. 250 zł), Klient jest zobowiązany niezwłocznie pokryć tę różnicę.
 10. W przypadku chuligańskiego zachowania lub rażącego nieprzestrzegania Regulaminu, NORDBYHUS ma prawo wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami towarzyszącymi z Apartamentu.
 11. W trakcie pobytu Klient ma prawo do zgłaszania wszelkich reklamacji, uwag i żądań pod numer telefonu: +48 510 069 112 lub e-mailowo: info@nordbyhus.com

§7. Reklamacje.

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji usług i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie – listownie na adres siedziby spółki lub e-mailowo na adres info@nordbyhus.com Reklamacje składane telefonicznie lub przekazywane w formie ustnej nie będą brane pod uwagę i rozpatrywane.
 3. Wnoszący reklamacje musi podać swoje dane personalne, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer rezerwacji oraz szczegółowy opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja musi zawierać precyzyjne określenie roszczenia. Reklamacje bez podanych wyżej wymienionych informacji nie będą brane pod uwagę i rozpatrywane.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana do Klienta w ten sam sposób w jaki reklamacja wpłynęła do NORDBYHUS. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.

§8. Postanowienia końcowe.

 1. NORDBYHUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.
 2. NORDBYHUS zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od NORDBYHUS nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji lub zmiany ceny za najem Apartamentu.
 3. NORDBYHUS zaleca niepozostawianie wartościowych przedmiotów w Apartamencie. NORDBYHUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie. Dotyczy to również samochodów Klientów zaparkowanych na parkingu, na miejscu postojowym w hali garażowej lub w pobliżu Apartamentu.
 4. NORDBYHUS nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała, śmierci Klientów oraz osób trzecich na terenie nieruchomości w okresie wynajmu. NORDBYHUS jest w pełni zwolniony z takiej odpowiedzialności.
Privacy Preferences

W celu zapewnienia najlepszych doświadczeń podczas korzystania z naszej strony Internetowej, korzystamy z plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące prywatności. Pamiętaj, że zmiana ustawień może zmienić funkcjonalność strony Internetowej.

Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności/Polityce Cookies.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
W celu zapewniania najlepszych doświadczeń podczas korzystania ze strony Internetowej, korzystamy z plików cookies. Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności w przeglądarce.