Polityka prywatności/cookies

ENGLISH VERSION

Niniejsza polityka prywatności dotyczy gości odwiedzających stronę Internetową https://nordbyhus.com oraz gości, którzy dokonują rezerwacji apartamentów udostępnianych przez NORDBYHUS poprzez stronę Internetową https://nordbyhus.com i została opracowana na podstawie:

 • Art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2002 Nr 101, poz 926 z późn. Zm.),
 • 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 Nr 100, poz. 1024).

Strona Internetowa NORDBYHUS, której właścicielem jest spółka NORDBYHUS Sp.z.o.o zobowiązuje się chronić dane osobowe klientów. Polityka prywatności NORDBYHUS wyjaśnia w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe klientów podczas korzystania ze strony Internetowej NORDBYHUS.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe odwiedzających stronę Internetową NORDBYHUS oraz dokonujących poprzez stronę Internetową NORDBYHUS rezerwacji apartamentów?

 •     aby utworzyć konto użytkownika;
 •     w celu skontaktowania się z klientem w przypadku ewentualnych problemów z rezerwacją;
 •     w celu stwierdzenia pełnoletności i możliwości dokonywania rezerwacji;
 •     aby wysłać korespondencję na adres pocztowy klienta;
 •     w celu przetworzenia i realizacji zamówień złożonych przez klienta;
 •     aby wysyłać informacje o ofertach, promocjach itp.;
 •     aby informować o zwycięstwie w konkursach organizowanych przez NORDBYHUS;
 •     aby analizować podane przez klientów dane i dokonane zamówienia w celu personalizowania oferty;
 •     aby wysyłać badania marketingowe do klientów NORDBYHUS;

Dane osobowe gości NORDBYHUS są przechowywane tak długo jak jest to potrzebne w celu przetworzenia, realizacji i świadczenia usług lub przez tak długi czas jaki wymagany jest przez prawo. Nie możemy usunąć danych osobowych gości, jeśli prawo wymaga przechowywania danych przez dłuższy czas. Dane osobowe klientów są zapisane w bazie danych klientów NORDBYHUS wykorzystywanych w celu przetwarzania i realizacji zamówień, świadczenia usług, anonimowej analizy oraz w celu prowadzenia wewnętrznych działań marketingowych. Klient ma prawo, by dowiedzieć się jakie informacje o nim są zapisane w bazie klientów oraz może poprosić o usunięcie informacji o nim z bazy klientów NORDBYHUS.

Klient ma zawsze prawo (zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.), by dowiedzieć się jakie dane osobowe są zapisane w bazie danych. Jeśli w danych osobowych klientów jest błąd, są niepełne lub nieprawdziwe, klient ma prawo, by poprosić o ich poprawienie lub usunięcie. By otrzymać dokumentację zawierającą dane osobowe klienta, prosimy skontaktować się z NORDBYHUS drogą elektroniczną – info@nordbyhus.com lub listownie na adres:

NORDBYHUS Sp.z.o.o.
Dębowa Góra 59A
96-116 Dębowa Góra

Klient ma prawo, by w każdej chwili poprosić o wycofanie zgody na przysyłanie ofert marketingowych, badań marketingowych katalogów, newslettera.

NORDBYHUS, którego właścicielem jest spółka NORDBYHUS Sp.z.o.o nie pośredniczy, nie sprzedaje, nie wymienia oraz nie udostępnia danych osobowych klientów osobom trzecim do celów marketingowych. Dane osobowe klientów udostępniamy jedynie osobom trzecim wyłącznie w celach świadczenia naszych usług. Możemy udostępnić dane osobowe klientów firmom lub organizacjom w celu sprawdzenia zdolności kredytowej klientów, potwierdzenia lub ustalenia tożsamości klienta, w sprawach windykacyjnych oraz w celu odzyskania długu.

Dokładamy wszelkich starań, by chronić dane osobowe naszych klientów.

Klauzula informacyjna RODO:

Aktualizacja z dnia 04. maja 2019

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie NORDBYHUS Sp. z o.o. z siedzibą w Dębowej Górze 59A (96-116), NIP: 836 186 35 02, dalej zwana jako: NORDBYHUS.

NORDBYHUS będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez NORDBYHUS obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów NORDBYHUS – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, NORDBYHUS będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że  NORDBYHUS nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.
 • w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej, przez NORDBYHUS oraz aktywacji usług.
 • w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia do NORDBYHUS oraz realizacji usług dodatkowych typu: wycena, serwis, współpraca lub innych świadczonych przez NORDBYHUS oraz innych umów, w których są Państwo stroną.
 • w celu marketingu produktów i usług NORDBYHUS własnych lub partnerów biznesowych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów)

 • w przypadku współpracy w ramach realizacji umowy lub zamówienia – są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym zakończył się okres współpracy i zobowiązania wobec NORDBYHUS zostały spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 • w przypadku korzystania z usług dodatkowych prowadzonych przez NORDBYHUS – Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w celu marketingu produktów i usług NORDBYHUS własnych lub partnerów biznesowych.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż NORDBYHUS podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz NORDBYHUS np. audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz  innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących NORDBYHUS i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez NORDBYHUS opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez NORDBYHUS.

Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów NORDBYHUS oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z korzystaniem przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych, prosimy kontaktować się z nami:

Telefonicznie: +48 510 069 112
Pod adresem e-mail: info@nordbyhus.com

Pisemnie przesyłając korespondencję na adres siedziby:

NORDBYHUS Sp. z o.o.
Dębowa Góra 59A
96-116 Dębowa Góra.

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla NORDBYHUS danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do kontaktu z NORDBYHUS), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

 • o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla NORDBYHUS,
 • o tym, że NORDBYHUS jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
 • o tym, że są Państwo źródłem, od którego NORDBYHUS pozyskała ich dane.

NORDBYHUS nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

NORDBYHUS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podmiot odpowiedzialny za dane osobowe klientów:

NORDBYHUS Sp.z.o.o.
Dębowa Góra 59A,
96-116 Dębowa Góra
NIP: 836 186 35 02
E-mail: info@nordbyhus.com
Telefon: +48 510 069 112

Polityka cookies:

Niniejsza polityka „cookies” dotyczy plików „cookies” używanych na stronie Internetowej https://nordbyhus.com, której właścicielem jest spółka NORDBYHUS Sp.z.o.o.

Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe zapisywane w postaci plików tekstowych podczas użytkowania strony Internetowej. Pliki „cookies” są wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika korzystającego ze strony Internetowej.

Pliki „cookies” to bezpieczne i przydatne narzędzie pozwalające korzystać ze wszystkich udogodnień strony Internetowej. Dzięki nim możesz między innymi pozostać zalogowanym na stronie Internetowej, dodawać rejestracji, zapamiętywać dane w wypełnionych formularzach na stronach Internetowych, dostosowywać zawartość strony Internetowej do własnych preferencji oraz pomóc nam w prowadzeniu anonimowych statystyk.

Istnieją dwa rodzaje plików „cookies”:

Trwałe i tymczasowe: tymczasowe pliki „cookies” są automatycznie usuwane w momencie wylogowania się ze strony Internetowej, podczas gdy pliki „cookies” trwałe pozostają zapisane na dłużej do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia przez użytkownika;

Własne i zewnętrzne: pliki „cookies” własne pochodzą bezpośrednio z serwera strony. Pliki „cookies” zewnętrzne pochodzą z serwera podmiotu trzeciego (np. w przypadku udostępniania powierzchni reklamowej na stronie Internetowej lub w przypadku prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W przypadku plików „cookies” zewnętrznych zalecamy zapoznać się z polityką plików „cookies” danego podmiotu trzeciego.

Pliki „cookies” można w łatwy sposób usunąć ze swojego komputera lub zmienić warunki ich użytkowania. W tym celu należy przeczytać instrukcję dotyczącą usuwania plików „cookies” w przeglądarce Internetowej, której używasz.

Privacy Preferences

W celu zapewnienia najlepszych doświadczeń podczas korzystania z naszej strony Internetowej, korzystamy z plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące prywatności. Pamiętaj, że zmiana ustawień może zmienić funkcjonalność strony Internetowej.

Przeczytaj o naszej Polityce Prywatności/Polityce Cookies.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
W celu zapewniania najlepszych doświadczeń podczas korzystania ze strony Internetowej, korzystamy z plików cookies. Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności w przeglądarce.